Go to Intro Page
47 Chant de lumiere - Youlhwadang 방혜자 - 빛의 노래 (열화당 출판)
[No.8]     Mar/04/2016 11:03:03 Couverture - copie.jpg

열화당 출판

방혜자 - 빛의 노래

208 쪽, 185 작품사진

Chant de lumière - Youlhwadang

46 새벽
[No.7]     Oct/03/2013 13:41:36

 

새벽

방혜자 그림

알렉상드르 기유모즈 번역

도서출판 도반

45 빛으로부터 온 아기
[No.6]     Oct/03/2013 13:24:15 빛 표지.jpg

 

 

빛으로부터 온 아기

도서출판 도반

17 화집 (프랑스 쎄르끌 다르 출판사)
[No.5]     Nov/21/2008 15:47:26

 

 

                                                            

 

 "방혜자"
방혜자 (方惠子) 화보 (畵譜) I

글 : 질베르 라스꼬
깨어있는 자로서의 화가
뿌리
구김과 주름
읽을 수 없는 서예
기운과 생동
기본원소
물성-빛
마음
중심

색의 에너지

사진 : 자끌린느 하이드, 앙드레 모랭, 안뚜완느 스테파니, 박현진
작품 201점, 208쪽, 프랑스어 판, 현대 예술 전집, 쎄르끌 다르 출판사, 파리 1997


 

 

                                                 

 

빛의 숨결

방혜자 (方惠子) 화보 (畵譜) II


글 :  삐예르 까반느 - 빛의 숨결
샤를르 쥘리에 – 방혜자의 부드러운 빛, 방혜자를 위한 헌시
앙드레 쏘쥬 – 영혼의 손길 (작가의 작업실에서)
알랭 블랑 – 방혜자의 어느 작품 이곳에는
방혜자의 시 4편, 프랑수와 쳉, 로즐린 시빌르, 마이클 핀느배르그, 르네 바르비에
작품 95점, 사진 다수, 208쪽, 프랑스어, 영어, 한글 판
번역 : 마이클 핀느배르그, 문용훈, 방훈
사진 : 자끌린느 하이드, 드니 불랑줴, 실비 뒤랑, 박현진, 김미현, 최영진, 방훈

현대 예술 전집, 쎄르끌 다르 출판사, 파리 2007
 

 

16 시화집
[No.4]     Nov/21/2008 15:46:37

                                                

                                                   

 

"그윽한 기쁨"

샤를르 쥘리에 시집
한글 번역 – 최권행
시화집, 불어와 한글 판
부와 당크르 (Voix d'encre) 출판사, 프랑스 몽뗄리마르 시
88쪽,  20x30cm, 2002년 3월 (30 유로), 2007년 (3판)
ISBN 978-2-35128-019-5

 

"투명한 노래"

로즐린 시빌르 시집
방혜자의 수묵화 30점
부와 당크르 (Voix d'encre)  출판사, 프랑스 몽뗄리마르 시
104쪽,  16x24cm, 2001년 10월 (16 유로)
ISBN 2-910957-57-8

 

                                              

"화개" (花開)

김지하 시집
방혜자 담채화 35점, 불역 (샤를르 쥘리에, 최권행 공역)
부와 당크르 (Voix d'encre)  출판사, 프랑스 몽뗄리마르 시
80쪽,  20x30cm, 2006년 3월 (30 유로)
ISBN 2-35128-008-3

 

리스트   1  2  
banghaija.com
Hun BANG
377 St-Joseph Est, Montreal (Quebec) Canada H2T 1J5
T. 1 514 978 5762 | banghaija.com@lycos.com